Obecné informace


Obecná charakteristika školy

Mateřská škola v Kostomlatech nad Labem (dále jen MŠ) je státní předškolní zařízení zřizované obcí Kostomlaty nad Labem a je zde jediným předškolním zařízením svého druhu. V současné době má tři třídy, kapacita každé třídy je 24 dětí. Ve třídách působí vždy dvě kvalifikované učitelky a jeden provozní zaměstnanec zajišťující úklid a vydávání stravy dětem. V Červené třídě (1. pavilon) působí dále učitelka na zkrácený úvazek, vzhledem k úvazku ředitelky a jeden asistent pedagoga poskytující podpůrné opatření druhého až pátého stupně.

Mateřská škola se nachází uprostřed obce v přízemní čtyř pavilónové budově s aktuálním využitím třech pavilonů propojených spojovací chodbou, která přiléhá k zahradě MŠ. Každý pavilón má svůj vlastní vchod, šatnu pro děti a zaměstnance, sociální zařízení pro děti a zaměstnance, úklidovou místnost, výdejnu stravy a prostornou třídu, která je rozdělena na dvě části. Škola dále disponuje samostatnou ředitelnou, kabinetem pomůcek, venkovním WC a skladem hraček. Třídy jsou vybaveny nábytkem a zařízením, hračkami a didaktickým materiálem a pomůckami, který odpovídá předškolnímu věku dětí. První pavilon byl v srpnu roku 2020 zkolaudován, splňuje podmínky předškolního vzdělávání pro věk od dvou let výše.

Ke škole náleží prostorná zahrada s dostatkem zeleně a včetně vzrostlých stromů a travnaté plochy. Na zahradě jsou umístěny herní prvky, které splňují požadované normy pro předškolní věk dětí. Prostornost jednotlivých tříd a zahrady lze považovat za přednost MŠ, jelikož umožňuje dostatečný volný přirozený pohyb dětí.

MŠ byla vybudována v akci „Z“ nákladem 4 900 000 Kč a otevřena dne 4. 11. 1978. Rodiče, kteří měli tehdy o MŠ zájem, se museli zavázat k odpracování 50 brigádnických hodin a podílet se tak na výstavbě. Od roku 1991 z důvodu úbytku počtu narozených dětí byly k dispozici pro provozování MŠ pouze dva pavilony z původních čtyř. Ostatní prostory byly pronajaty ke komerčním účelům.

Na základě zákona č. 564/ 1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a na základě zřizovací listiny byla škole přiznána právní subjektivita od 1. 1. 2003.

Z důvodu nové výstavby v obci však vzrostla opět poptávka o umístění dětí do předškolního zařízení. Roku 2012 byla dokončena rekonstrukce pavilonu dříve nevyužívaného, čímž se navýšila kapacita MŠ o celou jednu třídu s tehdejším maximálním počtem 25 dětí. Od 1. 12. 2012 je mateřská škola zapsána v rejstříku škol s povolenou maximální kapacitou 81 dětí (při využití všech možných povolených výjimek).

Věcné podmínky

MŠ má vyhovující prostory k výchovně-vzdělávací práci pro předškolní pedagogiku. Třídy jsou světlé, na oknech jsou žaluzie, podlaha je pokryta PVC, koberci, dlažbou. Veškeré prostory jsou vybaveny vhodným nábytkem, herními prvky, didaktickým materiálem a pomůckami, sanitou vzhledem k požadavkům na bezpečnost, hygienické a estetické požadavky a vzrůst dětí jednotlivých tříd. 
            
Každá třída má k dispozici dvě prostorné herny. Jedna herna slouží částečně také jako jídelna a druhá herna slouží jako tělocvična a po rozložení lehátek rovněž jako ložnice.
            
Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, formám a metodám práce (Montessori pedagogika, Začít spolu). Třídy pohledově rozděleny nábytkem do center aktivit tak, aby děti podněcovaly ke hře a samostatné práci.   Tato centra jsou označena dle svého zaměření piktogramem a doplněna pestrou škálou tematických pomůcek. Děti tak mají možnost samostatného výběru činností v jednotlivých centrech aktivit. Oddělené prostory poskytují dětem dostatek nejen dostatek soukromí a klidu, nabízení možnost práce metodou Montessori.
            
Nábytek tříd je uspořádán tak, aby děti mohly pracovat nejen jednotlivě, ale také spolu mohly kooperovat v různě velkých heterogenních skupinách
            
Každá třída disponuje kvalitními a bezpečnými hračkami, stavebnicemi, knížkami, didaktickými i tělovýchovnými pomůckami a nářadím (lavičky) dále také materiálem pro tvořivou práci a realizaci individuálních zájmů. Rozmístění hraček a pomůckového materiálu je promyšlené a účelné tzn. děti mají možnost co nejvyšší míry samostatnosti při výběru, využívání a ukládání pomůcek.
            
Odpočinek dětí probíhá v herně, která je vybavena kobercem. Děti odpočívají na dětských matracích, které stejně jako přikrývky, polštáře a ložní prádlo odpovídají hygienickým požadavkům, tzn. každé dítě má svou matraci, polštář, přikrývku a lůžkoviny v oddělené přihrádce opatřené vlastní značkou na místě k tomu určeném.
           
Interiér budovy je vkusně vyzdoben. Stěny v šatnách slouží jako výstavní plochy dětských výtvorů.  V šatnách jsou také umístěny nástěnky pro rodiče potřebnými informacemi. MŠ vlastní pedagogickou a dětskou knihovnu, které jsou k dispozici dětem, pedagogům. Pro rozvoj informační a komunikační technologie je MŠ vybavena čtyřmi notebooky pro pedagogy, třemi tablety, čtyřmi mobilními telefony a interaktivní tabulí v Zelené třídě.
            
Zahrada MŠ je opatřena těmito herními prvky: čtyřmi pískovišti, skluzavkou, lanovými prolézačkami, dřevěnou prolézačkou se skluzavkou, lanovou pyramidou, dvěma dřevěnými kladinami, senzorickým chodníkem, prolézačkou „Hrad“, pružinovými houpadly a pákovou houpačkou. Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti znečištění. Zahrada dětem nabízí možnost volného pohybu a her.