GDPR


Prohlášení o ochraně osobních údajů


Prohlášení o zpracovávání osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace jako správce a zpracovatel osobních údajů tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jejich činnostech.
I.   Definice pojmů


Subjekt údajů - identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba., tj. např.:
 • dítě, žák
 • zákonný zástupce, zástupce
 • zaměstnanec Mateřské školy Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace
 • uchazeč o zaměstnání
 • externí pracovník
 • zástupce dodavatele.
Osobní údaj – veškeré informace o fyzické osobě, kterými lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, sociální sítě apod.).

Citlivý osobní údaj - zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, j. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentifikaci subjektu údajů.
II.   Zdroje osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů


Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z veřejně dostupných rejstříků, např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, případně od samotných subjektů údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.
III.   Uchování osobních údajů


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.
IV.   Práva subjektu údajů


Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány
 • účel zpracování jeho osobních údajů
 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány
 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.
Každý subjekt údajů má právo:
 • požadovat, aby Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace, jeho osobní údaje
  • opravila, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo irrelevantní
  • vymazala, pokud tomu nebrání zákonné důvody
  • omezila jejich zpracování, pokud tomu nebrání zákonné důvody
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů u ředitelky školky
 • podat stížnost u dozorového orgánu.


V.   Dozorový orgán


V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.
VI.   Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je možné obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Kostomlaty nad Labem, příspěvkovou organizaci, je JUDr. Zdeňka Šiftová, tel. 724757474, e-mail: zdenasiftova@gmail.com.